5
4
3
2
1

Polityka prywatności

Firma Vogelsang GmbH & Co.KG dziękuje Państwu za odwiedzenie niniejszej strony oraz zainteresowanie naszą firmą i naszymi produktami.
Ochrona danych osobowych stanowi ważną kwestię dla firmy Vogelsang GmbH & Co. KG. Niniejsza polityka prywatności reguluje przetwarzanie danych na naszej stronie internetowej, podczas korzystania z naszych newsletterów oraz aktywności w mediach społecznościowych.

Usługodawca i podmiot odpowiedzialny w rozumieniu przepisów o ochronie danych

Vogelsang GmbH & Co. KG
Harald Vogelsang, Hugo Vogelsang und David Guidez
Holthöge 10–14
49632 Essen/Oldb.
Tel.: +49 54 34 83 0
E-mail: contact@vogelsang.info

Inspektor ochrony danych

Martin Orlowski
EDV-Service Orlowski
Am Hellebach 5
38312 Börßum
Telefon: +49 53 34 95 81 15
Faks: +49 53 34 95 81 17
eMail: martin@orlowski-edv.de

Stan: 27.03.2019


§ 1 Informacje ogólne

a) Zakres obowiązywania
Niniejsza polityka prywatności informuje użytkowników o sposobie, zakresie i celu gromadzenia i wykorzystywania ich danych osobowych przez odpowiedzialnego usługodawcę (w dalszej części w skrócie „Vogelsang” albo „my”).
Ramy prawne dla ochrony danych tworzy niemiecka federalna ustawa o ochronie danych (BDSG), § 13 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG) oraz ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

b) Dane osobowe
Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Firma Vogelsang GmbH & Co. KG stosuje się do zasady unikania danych. W możliwie największym stopniu unikamy gromadzenia danych osobowych.
Dane osobowe przechowujemy zgodnie z zasadami unikania danych i minimalizacji danych tylko tak długo, jak długo jest to konieczne lub wymaga tego prawo (ustawowy okres przechowywania danych). Po ustaniu celu, w jakim dane zostały zgromadzone lub upływie okresu przechowywania blokujemy lub usuwamy dane.

c) Prawo do uzyskania informacji
Na pisemny wniosek firma Vogelsang GmbH & Co. KG poinformuje użytkownika o przechowywanych danych na jego temat.

d) Prawo do sprostowania, usunięcia lub zablokowania danych
Użytkownik ma prawo zażądać w każdej chwili sprostowania, usunięcia lub zablokowania nieprawidłowych danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa jest co do zasady bezpłatne. Odpowiednie żądanie można w prosty sposób przesłać za pomocą formularza kontaktowego albo pocztą elektroniczną na adres contact@vogelsang.info.

e) Prawo do sprzeciwu
Ponadto w dowolnym momencie mogą Państwo wycofać swoją zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. Państwa dane osobowe zostaną usunięte, jeśli wycofają Państwo swoją zgodę na ich przechowywanie albo jeśli przechowywanie będzie niedozwolone z innych przyczyn prawnych. Powyższe nie dotyczy danych, które są niezbędne do celów rozliczeniowych lub księgowych lub podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania.

f) Kontakt
Aby skontaktować się z nami w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, użytkownik może skorzystać z podanego w danych kontaktowych kontaktu ogólnego lub użyć formularza kontaktowego.

g) Wykorzystywanie danych osobowych i ograniczenie celu
Firma Vogelsang lub wyznaczony przez nią usługodawca wykorzystuje Państwa dane osobowe do celów administracji technicznej stron internetowych, zarządzania klientami, ankiet dotyczących produktów i przetwarzania kierowanych do nas przez Państwa zapytań tylko w niezbędnym zakresie lub zgodnie z informacjami o celach przetwarzania danych podanymi w odpowiednich miejscach naszych stron internetowych. Nasi pracownicy i wyznaczeni przez firmę Vogelsang usługodawcy są zobowiązani do zachowania poufności i przestrzegania przepisów niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych.
Ponadto zapewnione są wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania ochrony danych.

h) Bezpieczeństwo
Firma Vogelsang stosuje środki bezpieczeństwa niezbędne do ochrony zarządzanych przez nas danych dotyczących Państwa przed manipulacją, utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieuprawnionych lub nieuprawnionym ujawnieniem. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

i) Reklama
Podane nam przez Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w celu informowania Państwa o naszych produktach i usługach oraz przesyłania ankiet na ich temat tylko wówczas, jeśli udzielili nam Państwo wyraźnej zgody na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach reklamowych. Jeśli wyrazili Państwo taką zgodę, ale w przyszłości nie chcą już otrzymywać reklam od firmy Vogelsang, mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Państwa dane zostaną wówczas usunięte lub, jeśli nadal będą potrzebne do celów rozliczeniowych i księgowych, zablokowane.

§ 2 Korzystanie z naszej strony internetowej

a) Zapisywanie adresu IP
Aby poprawić wygląd i funkcjonalność naszej strony internetowej, zapisywane są dane dotyczące każdego dostępu do strony i aktywności na niej, w tym także adres IP. Adres IP każdego dostępu do naszej strony internetowej jest zapisywany jedynie w postaci zanonimizowanej (tj. po usunięciu ostatnich 8 bitów) i z informacją o dacie i godzinie. Dane te są wykorzystywane jedynie do analiz statystycznych i nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników.

b) Geotargetowanie/geolokalizacja
Na naszych stronach internetowych używamy funkcji „geotargetowania”, zwanej także „geolokalizacją”. W ramach analityki internetowej Państwa skrócony adres IP jest porównywany z bazą danych, w której przechowywane są zakresy adresów IP różnych dostawców usług hostingowych (centrów obliczeniowych) wraz z ich lokalizacją. W ten sposób za pomocą geolokalizacji można ustalić jedynie przybliżoną lokalizację, nie zaś konkretny adres użytkownika. Wykorzystujemy ten plik cookie w celu automatycznego wykrywania języka przeglądarki i przekierowywania do strony internetowej właściwej dla danego kraju. W takim przypadku zapisywana jest informacja o wykrytej wersji językowej przeglądarki, a także o tym, do jakiej strony internetowej użytkownik został przekierowany.

c) Inne pliki cookie
Wykorzystujemy pliki cookie w celu zapewnienia sprawnego działania naszej strony internetowej. Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej wyświetlane jest tzw. powiadomienie o plikach cookie, które w ramach polityki prywatności informuje użytkownika o stosowanych plikach cookie i możliwych sposobach rezygnacji. Ten plik cookie jest przechowywany w przeglądarce do momentu, aż zostanie z niej usunięty. Dzięki temu użytkownik musi dokonać tych ustawień tylko raz.
Oprócz wspomnianych osobno usług Google Analytics i Mapy Google (§2 a, c), jak również wspomnianego wyżej wykrywania adresu IP i języka przeglądarki (§1 a, b), niezbędne są też inne pliki cookie dla funkcji technicznych. Obejmują one standardowe funkcje umożliwiające korzystanie ze strony internetowej (np. język skryptowy PHP) oraz nasz system zarządzania treścią TYPO3 (stosowany np. w celu zapewnienia odpowiedniego widoku w przeglądarce).
Ponadto korzystamy z usług firmy Cloudflare, aby zapewnić szybkie dostarczanie naszej strony internetowej użytkownikom na całym świecie (https://www.cloudflare.com/cookie-policy/). Pozwalają one na zidentyfikowanie Państwa jako indywidualnego, ale anonimowego użytkownika, dzięki czemu mogą Państwo wprowadzać i zapisywać indywidualne ustawienia bezpieczeństwa, takie jak np. akceptacja plików cookie (https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-Cloudflare-cfduid-cookie-do).
 

§ 3 Usługi Google

a) Google Analytics
Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics – narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. („Google”). Narzędzie Google Analytics wykorzystuje tzw. „pliki cookie”. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej.
Wygenerowane przez pliki cookie informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.
Zwracamy uwagę, że na tej stronie internetowej narzędzie Google Analytics zostało rozszerzone o kod „gat._anonymizeIp();” w celu zapewnienia anonimowego zbierania adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP). W takim przypadku Państwa adres IP zostaje jednak skrócony przez Google na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany.
Na zlecenie firmy Vogelsang firma Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia na rzecz firmy Vogelsang innych usług związanych z korzystaniem ze strony oraz Internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie zostanie powiązany z innymi danymi posiadami przez firmę Google.
Mogą Państwo zablokować zapisywanie plików cookie przez wybór odpowiedniego ustawienia w Państwa przeglądarce; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej w pełnym zakresie może nie być możliwe. Ponadto mogą Państwo zapobiec przesyłaniu zgromadzonych przez pliki cookie danych dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem: Wyłączenie Google Analytics. Spowoduje to ustawienie pliku cookie rezygnacji (opt-out-cookie), który uniemożliwi gromadzenie Państwa danych podczas kolejnych wizyt na tej stronie internetowej.
Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

b) Google AdWords
Niniejsza strona internetowa korzysta z systemu reklamowego online „Google AdWords” i w ramach niego z funkcji śledzenia konwersji. Jeśli zostali Państwo przekierowani na naszą stronę za pośrednictwem reklamy Google, system Google Adwords zapisuje na Państwa komputerze plik cookie. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie służą do identyfikacji tożsamości. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony naszej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, my i firma Google możemy stwierdzić, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Nie jest zatem możliwe śledzenie plików cookie za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords.
Informacje zgromadzone za pomocą plików cookie konwersji służą do sporządzania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na skorzystanie ze śledzenia konwersji. Klienci uzyskują informacje o ogólnej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, które umożliwiałyby identyfikację tożsamości użytkowników.
Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w procedurze śledzenia, mogą Państwo łatwo wyłączyć plik cookie narzędzia Google do śledzenia konwersji, wybierając odpowiednie ustawienie w swojej przeglądarce internetowej. Nie będą Państwo wówczas uwzględniani w statystykach śledzenia konwersji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności firmy Google dostępnej na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl

c) Inne używane usługi Google
Oprócz Google Analytics i Google AdWords na naszej stronie internetowej korzystamy również z innych usług, takich jak Mapy Google, Menedżer tagów Google (https://www.google.com/intl/pl/tagmanager/use-policy.html), Studio danych Google (warunki korzystania: https://support.google.com/datastudio/answer/7019158?hl=pl), YouTube (warunki korzystania: https://www.youtube.com/t/terms) i Google Web Fonts. Również w przypadku tych usług nie są gromadzone żadne dane, które pozwalałyby na identyfikację konkretnej osoby, a jedynie dane zanonimizowane, które umożliwiają ulepszanie naszej strony internetowej.
Polityka prywatności firmy Google jest dostępna tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Aby zrezygnować z korzystania z usług i uniemożliwić dalsze gromadzenie zanonimizowanych danych, należy skorzystać z funkcji rezygnacji dostępnej na stronie https://www.google.com/settings/ads.

 

§ 4 Usługi dotyczące mediów społecznościowych – przyciski „Udostępnij”

Na naszej stronie internetowej używamy wtyczki „Shariff”, która zapewnia bezpieczeństwo danych. Wtyczka „Shariff” stworzona przez specjalistów z magazynu komputerowego c’t zapewnia większą prywatność w sieci i zastępuje zwykłe przyciski „Udostępnij” sieci społecznościowych. Więcej informacji o wtyczce jest dostępnych na stronie https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

 

§ 5 Integracja usług i treści podmiotów trzecich

Nasza strona internetowa zawiera niekiedy treści i usługi od innych dostawców, np. zewnętrzny kod programowania jQuery od jQuery Foundation, jquery.org, obrazy z baz danych obrazów, takich jak Shutterstock, GettyImages lub iStock. Aby dane te mogły zostać pobrane i wyświetlone w przeglądarce użytkownika, może być bezwzględnie wymagane przesłanie adresu IP. Dostawcy (zwani dalej „dostawcami zewnętrznymi”) uzyskują w ten sposób adres IP użytkownika.
Mimo iż staramy się korzystać tylko z usług takich dostawców zewnętrznych, którzy potrzebują adresu IP jedynie do dostarczania treści, nie mamy wpływu na to, czy adres IP jest przez nich zapisywany. Operacja ta jest stosowana w tym przypadku m.in. w celach statystycznych. Jeśli uzyskamy informację, że adres IP jest zapisywany, poinformujemy o tym naszych użytkowników.

 

§ 6 Funkcje strony internetowej

a) Formularz kontaktowy
Jeśli kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem jednego z naszych formularzy online, e-maila lub innych kanałów (np. przez rejestrację), zapisujemy dobrowolnie przekazane nam przez Państwa dane, takie jak np. imię, nazwisko, numer telefonu czy adres e-mail. Dane te wykorzystujemy np. do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie, rozpatrzenia Państwa wniosku lub dostarczenia określonych informacji.

Dane te przechowujemy jedynie tak długo, jak długo posiadamy na to Państwa pozwolenie udzielone w konkretnym celu lub jesteśmy uprawnieni do ich przetwarzania lub używania na podstawie przepisów prawa. Ponadto nasze serwery automatycznie usuwają dane wraz z ewentualnymi załącznikami po upływie miesiąca od dostarczenia Państwa zapytania.

 

§ 7 Newsletter

Jeśli zamówią Państwo subskrypcję naszego newslettera, wykorzystujemy podany przez Państwa adres e-mail, aby przesyłać na niego newsletter. Oprócz tego mogą Państwo podać inne dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres, branżę czy zainteresowanie określonymi produktami. Są to informacje podawane dobrowolnie, które pomagają nam lepiej dostosować newsletter do Państwa indywidualnych potrzeb, np. przez używanie spersonalizowanego zwrotu lub szczególne wyróżnienie ofert i informacji istotnych dla Państwa branży lub odpowiadających podanym zainteresowaniom. Podane przez Państwa dane są wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z dostarczaniem newslettera, chyba że w sposób wyraźny udzielą nam Państwo zgody na ich wykorzystywanie do innych celów. Zgodę na wykorzystywanie swoich danych mogą Państwo w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość, anulując subskrypcję newslettera przez przesłanie wiadomości e-mail na adres contact@vogelsang.info lub przesłanie zwykłego pisma na adres podany w stopce redakcyjnej. Subskrypcję można również anulować w dowolnym momencie, klikając link umieszczony na końcu otrzymywanych przez Państwa wiadomości e-mail.

 

§ 8 Zmiany w naszej polityce prywatności

Aby zagwarantować zgodność naszej polityki prywatności z aktualnymi wymogami prawnymi, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania do niej zmian w dowolnym momencie. Dotyczy to również przypadku, w którym konieczne jest dostosowanie polityki prywatności z powodu wprowadzenia nowych lub modyfikacji dotychczasowych usług, np. wprowadzenia nowych usług serwisowych. Nowa polityka prywatności zacznie w takim przypadku obowiązywać podczas kolejnej wizyty na stronach z naszą ofertą.