5
4
3
2
1

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Vogelsang GmbH & Co.KG těší vaše návštěva těchto webových stránek i váš zájem o náš podnik a naše výrobky.
Ochrana osobních údajů je pro společnost Vogelsang GmbH & Co. KG velmi důležitá. Toto vymezení ochrany dat představuje zpracování dat na našich webových stránkách, při využívání našich informačních zpravodajů, stejně jako aktivit sociálních médií.

Poskytovatel a odpovědné místo ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů

Vogelsang GmbH & Co. KG
Harald Vogelsang, Hugo Vogelsang a David Guidez
Holthöge 10–14
49632 Essen/Oldb.
tel.: +49 54 34 83 0
e-mail: contact@vogelsang.info

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Martin Orlowski
EDV-Service Orlowski
Am Hellebach 5,
38312 Börßum
tel.: +49 53 34 95 81 15
fax: +49 53 34 95 81 17
e-mail: martin@orlowski-edv.de

Stav: 27. 3. 2019


§ 1 Všeobecné informace

a) Rozsah platnosti
V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů získají uživatelé informace o tom, jakým způsobem, v jakém rozsahu a k jakému účelu odpovědný poskytovatel (dále nazývaný „Vogelsang“ nebo „my“) jejich data shromažďuje a používá.
Právní rámec ochrany osobních údajů tvoří spolkový zákon o ochraně osobních údajů (BDSG), § 13 zákona o telemédiích (TMG) a obecné nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO).

b) Osobní údaje
Osobní údaje jsou údaje o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Společnost Vogelsang GmbH & Co. KG se řídí zásadou eliminace dat. V co možná nejvyšší míře rezignujeme na shromažďování osobních údajů.
Osobní údaje jsou ukládány podle zásad eliminace dat a šetření daty pouze tak dlouho, jak je zapotřebí nebo jak předepisuje legislativa (zákonná doba uložení). Jakmile zanikne účel shromažďování informací nebo skončí doba jejich uložení, data zablokujeme nebo vymažeme.

c) Právo na informace
Společnost Vogelsang bude uživatele na písemnou žádost informovat o údajích uložených o jeho osobě.
d) Právo na opravu, výmaz a zablokování osobních údajů
Uživatel má kdykoli právo nechat nesprávné osobní údaje na požádání opravit, vymazat nebo zablokovat. Výkon práva probíhá zásadně bezplatně a lze o něj zjednodušeně zažádat pomocí Kontaktní formulář nebo zasláním e-mailu na contact@vogelsang.info.

e) Odvolání souhlasu
Svůj souhlas se shromažďováním, zpracováváním a využíváním svých osobních údajů v budoucnu můžete nadále kdykoli odvolat. Osobní údaje budou vymazány tehdy, pokud odvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo pokud je jejich uchovávání z jiných zákonných důvodů nepřípustné. Údaje, které jsou nezbytné pro účely fakturování a vedení účetnictví nebo které podléhají zákonné povinnosti archivace, tím zůstávají nedotčeny.

f) Kontaktování
Pro navázání kontaktu ohledně ochrany osobních údajů může uživatel využít obecné kontaktní údaje uvedené v tiráži nebo použít Kontaktní formulář.

g) Používání osobních údajů a jejich vázání na účel
Společnost Vogelsang nebo jí pověřený podnik služeb využívá vaše osobní údaje k účelům technické správy webových stránek, pro správu zákazníků, pro ankety výrobků a pro vaše poptávky u nás vždy pouze v nezbytném rozsahu nebo podle specifikace účelů zpracování na příslušných místech našich webových stránek. Naši spolupracovníci a společností Vogelsang pověřené podniky služeb jsou vázáni povinností mlčenlivosti a dodržování ustanovení spolkového zákona o ochraně osobních údajů.
Dále jsou zajištěna veškerá potřebná technická a organizační opatření pro dodržování ochrany osobních údajů.

h) Bezpečnost
Společnost Vogelsang činí bezpečnostní opatření, aby vaše osobní údaje, které spravujeme, ochránila před manipulací, ztrátou, zničením nebo před přístupem neoprávněných osob či před neoprávněným zveřejněním. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále zdokonalována v souladu s pokrokem technologického vývoje.

i) Reklama
Pokud nám dáte své osobní údaje, využijeme je, abychom vás mohli informovat o svých výrobcích a službách a abychom se vás na ně popř. dotázali, jestliže jste nám dali svůj výslovný souhlas s užíváním svých osobních údajů pro reklamní účely. Pokud nám sice dáte svůj výslovný souhlas k takovému užívání, ale v budoucnosti nebudete chtít dostávat od společnosti Vogelsang žádnou reklamu, můžete svůj souhlas kdykoli do budoucnosti odvolat. Vaše osobní údaje pak budou náležitě vymazány nebo, pokud jsou ještě zapotřebí pro účely fakturování a vedení účetnictví, zablokovány.

§ 2 Užívání našich webových stránek

a) Ukládání IP adresy
Pro zlepšení uspořádání a funkce našich internetových stránek se ukládají data o každém přístupu na stránky a o chování uživatele, mezi nimi také IP adresa. IP adresa každého přístupu na naše webové stránky se pouze anonymizuje (tzn. po vymazání posledních 8 bitů) a uloží se s údaji o datu a čase. Tato data se pouze statisticky vyhodnocují a nepropojují se s osobními údaji uživatelů.

b) Geotargeting/geolokace
Pro své online prezentování využíváme funkce „geotargeting“, rovněž nazývané „geolokace“. V rámci webové analýzy se při tom porovnává vaše zkrácená IP adresa s databází, v níž jsou uloženy kontingenty IP adres různých hostitelů (poskytovatelů výpočetních center) včetně jejich příslušného stanoviště. Prostřednictvím geolokace tak lze určit pouze lokalitu, ne však konkrétní adresu uživatele. Tento soubor cookie používáme pro automatickou identifikaci jazyka prohlížeče a k příslušnému přesměrování na webové stránky správné země. Přitom se ukládá nejen informace o identifikované jazykové verzi, ale také informace o tom, kam byl uživatel naveden.

c) Další soubory cookies
Pro bezproblémové poskytování svých webových stránek používáme tzv. soubory cookies. Při první návštěvě našich webových stránek se zobrazí upozornění na soubory cookies, které uživatele v prohlášení o ochraně osobních údajů informuje o používaných souborech cookies a o možnostech nesouhlasu s jejich používáním (opt-out). Tento cookie zůstane v prohlížeči uložen tak dlouho, dokud ho tam nevymažete. Uživatel tak musí provést tato nastavení pouze jednou.
Kromě samostatně popsaných služeb Google Analytics a Google Maps (§2 a, c), stejně jako výše zmíněné detekce IP adresy a jazykové verze prohlížeče (§1 a, b) jsou další soubory cookies nezbytné pro technické funkce. Patří k nim standardní funkce pro užívání webových stránek (např. skriptovací jazyk PHP) nebo našeho systému správy obsahu TYPO3 (např. pro zobrazení v prohlížeči).
Dále využíváme služeb poskytovatele Cloudflare pro rychlé zobrazování svých webových stránek po celém světě (https://www.cloudflare.com/cookie-policy/). Zde dochází k vaší identifikaci jako individuálního, ale anonymního uživatele, abyste mohli na individuální úrovni provést a uložit svá bezpečnostní nastavení jako např. souhlas s používáním cookies (https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-Cloudflare-cfduid-cookie-do).
 

§ 3 Služby Google

a) Google Analytics
Tyto webové stránky využívají Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“. Jedná se o textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek.
Informace vytvořené souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek se zpravidla přenesou na server společnosti Google v USA a tam se uloží.
Dovolujeme si vás upozornit, že na těchto webových stránkách byla služba Google Analytics rozšířena o kód „gat._anonymizeIp();“, aby byl zaručen anonymizovaný sběr IP adres (tzv. IP masking). V tomto případě však Google vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předtím zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se na server společnosti Google v USA přenese úplná IP adresa a tam se zkrátí.
Z pověření společnosti Vogelsang bude společnost Google tyto informace používat k vyhodnocení vašeho užívání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb spojených s užíváním webových stránek a užíváním internetu vůči společnosti Vogelsang. IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics není slučována s jinými údaji společnosti Google.
Ukládání souborů cookies můžete zakázat příslušným nastavením svého prohlížeče; dovolujeme si vás však upozornit, že v tomto případě nebudete eventuálně moci využívat veškerých funkcí těchto webových stránek v jejich plném rozsahu. Kromě toho můžete zakázat sběr dat vytvářených souborem cookie a týkajících se vašeho užívání webových stránek (včetně vaší IP adresy) a jejich odesílání do společnosti Google, stejně jako zpracování těchto dat společností Google, a to tak, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče dostupný na následujícím odkazu: Deaktivace Google Analytics. Aktivuje se tzv. opt-out cookie, který zabrání budoucímu sběru vašich údajů při návštěvě těchto webových stránek.
Podrobnější informace o podmínkách používání a ochraně dat si můžete vyvolat na https://www.google.com/analytics/terms/cz.html resp. na https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

b) Google AdWords
Tyto webové stránky používají online reklamní program „Google AdWords“ a v jeho rámci tzv. conversion tracking (sledování konverzí). Google Adwords při tom vloží do vašeho počítače soubor cookie, pokud jste se na naše webové stránky dostali přes Google reklamu. Tyto soubory cookie pozbydou po 30 dnech svoji platnost a neslouží k osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité z našich webových stránek a pokud u souboru cookie ještě nevypršela jeho platnost, můžeme my i společnost Google poznat, že uživatel kliknul na reklamu a že byl na tuto stránku přesměrován. Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie tak nelze vysledovat přes webové stránky zákazníků služby AdWords.
Informace získané pomocí souboru Conversion cookie slouží k vytváření konverzních statistik pro zákazníky služby AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci se dozvědí celkový počet uživatelů, kteří kliknuli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku opatřenou tagem sledování konverzí. Neobdrží však žádné informace, pomocí nichž by se uživatelé dali osobně identifikovat.
Pokud se nechcete podílet na sledování konverzí, můžete soubor cookie služby Google Conversion Tracking snadno deaktivovat v uživatelských nastaveních svého internetového prohlížeče. V tom případě nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí. Více se k tomu dozvíte v ustanoveních společnosti Google o ochraně osobních údajů na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cs

c) Další používané služby Google
Kromě služeb Google Analytics a Google AdWords využívá naše internetová nabídka ještě dalších služeb, jako jsou Google Maps, Google Tag Manager (https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/), Google Data Studio (Podmínky používání: https://support.google.com/datastudio/answer/7019158?hl=cs), YouTube (Podmínky používání: https://www.youtube.com/t/terms) a Google Web Fonts. Ani zde nejsou shromažďovány žádné údaje, které by mohly ukazovat na konkrétní osobu, naopak jsou evidovány pouze anonymizovaným způsobem, aby se naše internetové stránky pro vás daly lépe utvářet.
Na prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů se můžete podívat zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs. Chcete-li se z odběru služeb odhlásit, aby vaše anonymizované údaje již nebyly dále shromažďovány, použijte prosím funkci nesouhlasu s používáním (opt-out) na adrese https://adssettings.google.com.

 

§ 4 Služby sociálních médií - tlačítka sdílení

Ve své online prezentaci používáme z hlediska ochrany dat bezpečný plugin „Shariff“. Tento rozšiřující doplněk od specialistů z počítačového časopisu c’t umožňuje více privátní sféry na síti a nahrazuje tlačítka „Sdílet”, běžná na sociálních sítích. Další informace k tomuto pluginu získáte na adrese https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

 

§ 5 Zapojení služeb a obsahů třetích stran

Naše online prezentace zahrnuje někdy obsahy, služby a výkony jiných poskytovatelů jako např. externí programovací kód jQuery společnosti jQuery Foundation, jquery.org či obrázky obrazových databází, jako jsou Shutterstock, GettyImages nebo iStock. Aby bylo možno tato data v prohlížeči uživatele vyvolat a zobrazit, je popř. bezpodmínečně nutné sdělení IP adresy. Poskytovatelé (dále označovaní jako „poskytovatelé třetích stran“) tak mohou spatřit IP adresu příslušného uživatele.
I když se snažíme využívat služeb výhradně takových poskytovatelů třetích stran, kteří IP adresu potřebují pouze k zobrazování obsahů, nemáme žádný vliv na to, zda bude IP adresa eventuálně uložena. Tento postup slouží v takovém případě kromě jiného ke statistickým účelům. Jestliže se dozvíme, že je IP adresa ukládána, upozorníme na to své uživatele.

 

§ 6 Funkce webových stránek

a) Kontaktní formulář
Pokud nás zkontaktujete pomocí některého z našich online formulářů, e-mailem nebo jinými způsoby kontaktu (např. registrací), uložíme vámi dobrovolně poskytnuté údaje jako např. jméno, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Ty pak použijeme, abychom např. odpověděli na váš dotaz, zpracovali vaši žádost o místo nebo abychom vám poslali určité informace.

Takto si budeme počínat pouze do té doby, dokud od vás budeme mít účelově vázaný a udělený souhlas nebo dokud budeme na základě zákonného předpisu oprávněni k jejich zpracování nebo používání. Ze strany serveru se údaje včetně možných příloh automaticky vymažou za jeden měsíc od přijetí vašeho dotazu.

 

§ 7 Zpravodaj

Pokud se přihlásíte k odběru našeho zpravodaje, použijeme vámi uvedenou e-mailovou adresu, abychom vám na ni e-mailem posílali zpravodaj. Kromě ní můžete uvést i další osobní údaje, např. své jméno, adresu bydliště, obor, zájem o určité výrobky. Toto jsou dobrovolně poskytnuté údaje, které nám pomáhají zpravodaj lépe přizpůsobovat vašim osobním potřebám, např. jmenovitým oslovením nebo zvláštním zdůrazněním nabídek a informací pro váš obor nebo uvedené zájmy. Vámi zadané údaje budou používány pouze za účelem doručování zpravodaje – ledaže nám dáte svůj výslovný souhlas, že je kromě toho smíme používat i pro další účely. Tento souhlas s používáním vašich osobních údajů můžete kdykoli s budoucím účinkem odvolat, a to tak, že se z odběru zpravodaje odhlásíte zasláním e-mailu na contact@vogelsang.info nebo že pošlete neformální dopis na adresu uvedenou v Tiráž. Odhlásit se lze kdykoli rovněž pomocí odkazu, uvedeného na konci vámi obdržených e-mailů.

 

§ 8 Změna našeho prohlášení o ochraně osobních údajů

Abychom zaručili, že naše prohlášení o ochraně osobních údajů bude neustále v souladu s aktuálními legislativními předpisy, vyhrazujeme si kdykoli právo na změny. To platí i v případě, že prohlášení o ochraně osobních údajů bude nutno přizpůsobit kvůli novým nebo přepracovaným výkonům, např. kvůli novým službám. Nové prohlášení o ochraně osobních údajů pak vstoupí v platnost při vaší další návštěvě naší nabídky.